Noi modificări la Codul Muncii. Ce obligații le revin angajatorilor?

Sâmbătă, 22 octombrie 2022, a intrat în vigoare Legea nr. 283/2022 care aduce numeroase modificări și completări Codului Muncii, în vederea transpunerii a două directive europene: (i) Directiva (UE) 2019/1158 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor și de abrogare a Directivei 2010/18/UE și (ii) Directiva (UE) 2019/1152 privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană.

Noile modificări obligă angajatorii să întreprindă o serie de măsuri, sumarizate în cele ce urmează.

 1. Actualizarea contractelor individuale de muncă și informărilor anterioare angajării

Conținutul obligatoriu al contractului de muncă va trebui să cuprindă elemente noi, după cum urmează:

 • a)Clauza privind locul muncii va trebui să prevadă, în cazul salariaților care au posibilitatea să își desfășoare activitatea în locuri de muncă diferite, dacă deplasarea între acestea este asigurată sau decontată de către angajator
 • b)Clauza privind salariul va trebui să evidențieze separat elementele constitutive ale veniturilor salariale (modelul de contract de muncă aprobat prin Ordinul ministrului muncii nr. 64/2004 cuprinde deja rubrici pentru detalierea componentelor salariale) și să precizeze și metoda de plată a acestuia (i.e., numerar/transfer bancar);
 • c)Clauza privind durata normală a muncii va trebui să cuprindă și condițiile de efectuare și compensare a orelor suplimentare, precum și, dacă este cazul, modalitățile de organizare a muncii în schimburi(anterior, art. 136 din Codul muncii deja preciza obligația prevederii în contractul de muncă perioada zilnică/săptămânală la care se raportează intervalele orare diferite pentru munca în schimburi, iar modelul de contract de muncă aprobat prin Ordinul ministrului muncii nr. 64/2003 deja cuprindea prevederi referitoare la munca suplimentară și compensarea acesteia);
 • d)Clauza privind perioada de probă va trebui să precizeze, pe lângă durată, și condițiile acesteia;
 • e)Contractul va trebui să prevadă suportarea de către angajator a asigurării medicale private, a contribuțiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului, în condițiile legii, precum și acordarea, din inițiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activității profesionale a acestuia, după caz.

Este necesar ca aceste elemente noi să se regăsească și în informarea candidaților transmisă anterior angajării.

Sunt necesare acte adiționale? Având în vedere că legea nu distinge cu privire la momentul încheierii contractelor de muncă, suntem de părere că și contractele existente trebuie actualizate pentru a le alinia la noile modificări (prin acte adiționale), în caz contrar, inspectorii de muncă putând să dispună actualizarea, ca măsură de conformare.

Anumite elemente nu (mai) trebuie incluse în cuprinsul contractului de muncă, însă trebuie să fie precizate în informarea transmisă anterior încheierii sau modificării contractului de muncă, respectiv: (i) contractul colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului; (ii) procedurile privind utilizarea semnăturii electronice, semnăturii electronice avansate şi semnăturii electronice calificate. Informarea mai trebuie să cuprindă și dreptul angajatului la și condițiile privind formarea profesională oferită de angajator.

Observație: în mod discrepant, se menționează că toate elementele informării anterioare trebuie cuprinse în modelul-cadru al contractului de muncă, stabilit prin ordin al ministrului muncii, fiind astfel neclar dacă elementele precizate în paragraful anterior vor fi incluse în modelul-cadru de contract. Situația ar trebui să se clarifice odată cu publicarea noului model-cadru de contract individual de muncă, Ministerul Muncii având obligația de a-l aproba în 30 de zile de la publicarea Legii nr. 283/2022 în Monitorul Oficial.

Trebuie informați și angajații curenți? Angajatorii vor trebui să asigure salariaților curenți comunicarea informațiilor suplimentare privind condițiile aplicabile raportului de muncă numai dacă există o cerere din partea lor. Informarea trebuie să fie transmisă în maximum 30 de zile lucrătoare de la primirea cererii.

 1. Regulamentele interne trebuie actualizate. Se modifcă și modalitatea de comunicare

Conținutul minim obligatoriu al regulamentului intern va trebui suplimentat cu reguli referitoare la preaviz, respectiv informații cu privire la politica generală de formare a salariaților (dacă există).

Angajatorii vor trebui să comunice  prevederile regulamentului intern în prima zi de lucru și să facă dovada îndeplinirii acestei obligații (anterior, nu era precizat un moment pentru îndeplinirea acestei obligații, opozabilitatea față de angajați depinzând însă de aducerea regulamentului intern la cunoștința lor).

De asemenea, se elimină posibilitatea ca modul concret de informare a fiecărui salariat cu privire la regulamentul intern să fie determinat prin chiar regulamentul intern ori prin contractul colectiv de muncă aplicabil, aceasta fiind înlocuită cu menționarea expresă a posibilității aducerii la cunoștința salariaților a regulamentului intern fie pe suport de hârtie, fie în format electronic, în acest din urmă caz cu condiția ca documentul să fie accesibil salariatului și să poată fi stocat și printat de către acesta.

Obligația afișării regulamentului intern la sediul angajatorului rămâne în vigoare.

 1. Sunt incluse drepturi suplimentare în favoarea angajaților:
 • Dreptul angajaților de a solicita trecerea pe un post vacant care să le asigure condiții de muncă mai favorabile, dacă și-au încheiat perioada de probă și au o vechime de cel puțin 6 luni la același angajator. Angajatorii vor avea obligația să răspundă motivat, în scris, în termen de 30 de zile de la primirea solicitării salariatului, cu privire la modalitatea de soluționare a cererii. Vor putea exista derogări doar prin legi speciale și numai în anumite domenii (spre exemplu, personalul din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și securitate națională, magistrații, funcționarii publici).
 • Dreptul la concediu de îngrijitor, care se acordă la cerere, pentru maximum 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic(durată care poate fi extinsă prin legi speciale ori CCM), în vederea oferirii de îngrijire sau sprijin personal unei rude (definite drept mama, tatăl, fiul, fiica, soțul sau soția unui salariat) sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave. Problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor, urmează să fie stabilite prin ordin de ministru.
 • Dreptul angajaților de a absenta de la locul de muncă, pentru maximum 10 zile lucrătoare pe an, în situații neprevăzute determinate de o situație de urgență familială cauzată de boală sau accident, care fac indispensabilă prezența imediată a salariatului, cu condiția informării prealabilea angajatorului și cu recuperarea perioadei absentate până la acoperirea integrală a duratei normale a programului de lucru al salariatului. Modalitatea de recuperare a perioadei de absență va fi stabilită de comun acord între angajator și salariat.
 • Durata concediului paternal, a celui de îngrijitor, respectiv durata absențelor de la locul de muncă precizate mai sus vor fi considerate perioade de activitate prestatăpentru stabilirea duratei concediului de odihnă anual. De asemenea, angajatorului îi va fi interzisă concedierea angajaților pe durata acestor perioade de absență.
 • Dreptul salariaților de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, va putea fi exercitat numai dacă nu există o suprapunere a programului de muncă. Se clarifică faptul că niciun angajator nu poate aplica un tratament nefavorabil salariatului care își exercită acest drept.
 • Orice salariat va putea solicita program individualizat de muncă, inclusiv pentru o durată limitatăde timp. Orice refuz al unei astfel de solicitări va trebui motivat în scris de către angajator, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Dacă programul individualizat este agreat pentru o durată limitată, salariatul are dreptul să revină la programul inițial înainte de încheierea perioadei convenite, în cazul schimbării circumstanțelor care au condus la stabilirea programului individualizat. Suplimentar, se reglementează faptul că sintagma „mod de organizare flexibil a timpului de lucru” se înțelege posibilitatea angajaților de adaptare a programului de lucru, inclusiv prin utilizarea formulelor de muncă la distanță, a programelor de muncă flexibile, programelor individualizate de muncă sau a unor programe de muncă cu timp redus de lucru.
 • Dreptul salariaților, reprezentanților acestora sau membrilor de sindicat la protecție împotriva oricărui tratament advers din partea angajatorului pentru înaintarea unei plângeri sau inițierea unei proceduri în scopul asigurării respectării drepturilor prevăzute de Codul muncii. Dacă se vor considera victime ale unui astfel de tratament advers, salariații vor avea sarcina de a dovedi în instanță faptele în baza cărora poate fi prezumată existența respectivului tratament și vor putea solicita despăgubiri, restabilirea situației anterioare sau anularea situației create.
 • Dreptul salariaților de a se adresa Inspecției Muncii în măsura în care angajatorul nu îi informează cu privire la toate elementele prevăzute de Codul muncii (a se vedea punctul 1 de mai sus).
 • Va fi interzisă stabilirea unei noi perioade de probă dacă, în termen de 12 luni, între aceleași părți se încheie un nou contract individual de muncă pentru aceeași funcție și cu aceleași atribuții.
 • Se clarifică faptul că, dacă angajatul urmează să își desfășoare activitatea în străinătate, contractul de muncă va trebui să precizeze și țara/țările de unde urmează să lucreze.
 • Cuantumul amenzii contravenționalecare poate fi aplicată de inspectorii de muncă pentru discriminare, hărțuire, victimizare sau concedierea salariaților pe bază de criterii protejate se modifică, urmând să fie între 000 și 8.000 RON (față de 1.000 – 20.000 RON cât este în prezent). Același cuantum al amenzii se poate aplica și pentru neacordarea concediului de îngrijitor sau a concediului paternal. 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars