Regulament – A time to speak

Filip & Company organizează în perioada februarie – aprilie 2022, Concursul de eseuri „A time to speak @ Filip & Company” destinat studenților aflați în anul al II-lea în ciclul de studii Licență la Facultatea de Drept, Universitatea din București, Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj.

I. CONDIȚII DE PARTICIPARE

1. Concursul de eseuri „A time to speak @ Filip & Company” se adresează exclusiv studenților care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții: 

a) Sunt înscriși în anul al II-lea în ciclul de studii Licență la una dintre următoarele instituții de învățământ superior: (i) Facultatea de Drept, Universitatea din București, (ii) Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sau (iii) Facultatea de Drept, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj; și 

b) Au avut minim media 8 în anul I de studiu și în semestrul I din anul II de studiu;

Denumiți în continuare „Studenți Eligibili”.

2. Studenții Eligibili se vor putea înscrie numai individual la Concursul de eseuri „A time to speak @ Filip & Company”, prin urmarea procedurii de înscriere de mai jos. Nu vor fi acceptate eseurile transmise în numele unei echipe formate din doi sau mai mulți membri. 

3. Prin participarea la Concursul de eseuri „A time to speak @ Filip & Company”, Studentul Eligibil declară și garantează că eseul transmis nu este copiat total sau parțial din alte surse, nu încalcă drepturile niciunei alte persoane și că acesta este autorul exclusiv al eseului.

II. PROCEDURA DE ÎNSCRIERE 

1. Înscrierea la Concursul de eseuri „A time to speak @ Filip & Company” se va realiza prin transmiterea eseului redactat cu respectarea cerințelor de mai jos, la adresa de mail alexandra.tugui@filipandcompany.com, împreună cu următoarele informații: 

a) Numele și prenumele participantului;

b) Facultatea la care este înscris participantul și anul de studiu;

c) Adresa de e-mail precum și numărul de telefon la care poate fi contactat participantul;

d) Media obținută de participant în primul an de studiu precum și media obținută în semestrul I din anul II. 

Notă: Vor fi considerați eligibili doar participanții care au avut minim media 8 atât în anul I cât și în semestrul I, anul II. 

2. Eseurile vor fi transmise în format word (.docx) și vor fi redactate cu respectarea cerințelor enumerate în Secțiunea III de mai jos. 

3. Înscrierea la concurs, prin transmiterea eseului și a informațiilor enumerate la punctul 1 de mai sus se poate realiza până în data de 14 martie 2022, ora 23:59 (inclusiv). Eseurile transmise cu depășirea acestui termen nu vor fi luate în considerare. 

4. Confirmarea înscrierii se va realiza printr-un e-mail de răspuns, transmis în acest sens fiecărui participant. 

III. CERINȚE DE REDACTARE A ESEULUI

1. Tema eseului este: „Limitele capacității de tranzacționare în dreptul român”. 

2. Studenții Eligibili vor aborda tema pornind de la următoarea ipoteză practică: 

Societatea House Jam SRL, constructor de case modulare din lemn, încheie cu societatea  Unlimited Wood SRL, furnizor de lemn, un contract de furnizare pe durată nedeterminată. În ultimii 3 ani, societatea House Jam SRL și-a dedicat între 20% și 30% din activitate construirii de case modulare pro bono spre a fi donate unor persoane din medii defavorizate, în special persoanelor sinistrate. Pentru a susține activitatea pro bono a societății House Jam, cei doi parteneri contractuali prevăd în contractul de furnizare că 20% din cantitatea de lemn livrată lunar va fi vândută la un preț redus cu 30%. Această cantitate va fi utilizată la  construirea caselor oferite pro bono și va fi livrată prin transporturi separate pentru care societatea House Jam se obligă să nu solicite și să nu verifice documentele de proveniență a lemnului. 

La 4 ani după semnarea contractului de furnizare cele două societăți semnează un acord prin care decid încetarea contractului încheiat și prin care, în vederea preîntâmpinării unui viitor posibil conflict, societatea House Jam își asumă să nu inițieze nicio procedură administrativă sau judiciară în legătură cu valabilitatea clauzelor din contractul de furnizare. Presupunând că (i) potrivit unei reglementări în vigoare la momentul încheierii contractului de furnizoare, cumpărătorii de produse forestiere au obligația de a solicita și verifica documentele de proveniență ale produselor, orice prevederi contractuale contrare fiind nule absolut și (ii) contractul de furnizare dintre cele două societăți conținea și alte clauze care ar putea fi sancționate cu nulitatea relativă, argumentați dacă acordul de încetare încheiat între societatea House Jam și societatea Unlimited Wood este valabil. 

3. Eseul va fi redactat și argumentat în principal prin raportare la aspectele menționate în cuprinsul situației de fapt descrise mai sus și prin raportare la dispozițiile legale în vigoare. În cuprinsul eseului, Studenții Eligibili sunt încurajați să formuleze și propuneri de lege ferenda privind limitele capacității de tranzacționare. 

4. Eseul va fi redactat în maximum 3 – 4 pagini, fără să depășească un număr de 2200 cuvinte, format document Word, font Georgia 10, aliniere Justify și spațiere: 

  • Paragraph spacing: before – 0 pt; after – 7 pt;
  • Line spacing: exactly 14 pt.

IV. STRUCTURA ȘI CALENDARUL CONCURSULUI 

1. Concursul de eseuri „A time to speak @ Filip & Company” se va desfășura în două etape, astfel: 

a) Etapa scrisă, care presupune redactarea și transmiterea eseurilor de către Studenții Eligibili pe tema anunțată; și 

b) Etapa orală („Etapa Orală”), în cadrul căreia studenții care au obținut cele mai mari punctaje în urma etapei scrise (în continuare „Studenții Finaliști”) își vor susține eseurile în fața juriului format din avocați Filip & Company. Etapa Orală va avea loc la sediul Filip & Company sau pe o platformă online, în funcție de măsurile și restricțiile aplicabile la acea dată. Informații suplimentare cu privire la modalitatea de desfășurare a Etapei Orale vor fi anunțate ulterior. 

2. Programul de desfășurare al concursului este următorul: 

Anunțarea concursului14 februarie 2022
Termen limită pentru transmiterea eseurilor14 martie 2022
Anunțarea Studenților Finaliști25 martie 2022
Etapa Orală și anunțarea câștigătorilor1 aprilie 2022

3. Studenții Finaliști care vor participa la Etapa Orală vor fi desemnați în urma evaluării tuturor eseurilor transmise de către o echipă de avocați din cadrul Filip & Company. 

4. În desemnarea Studenților Finaliști vor fi avute în vedere, în mod special: (i) pertinența, originalitatea și fundamentarea ideilor exprimate, (ii) abordarea aspectelor descrise la punctul III de mai sus și (iii) capacitatea de persuasiune, concizia, coerența și claritatea în exprimare. 

V. PREMII

1. La finalul Concursului de eseuri „A time to speak @ Filip & Company” vor fi acordate următoarele premii: 

   a) Premiul pentru Locul I, în valoare de 2.500 de lei, pentru Studentul Finalist care a obținut cel mai mare punctaj precum și posibilitatea acestuia de a participa la o întâlnire one-on-one cu unul dintre partenerii Filip & Company, în cadrul căreia Studentul Finalist va avea posibilitatea de a discuta despre avocatură, în general, și avocatura de business, în special;

     b) Premiul pentru Locul II, în valoare de 2.000 de lei, pentru Studentul Finalist care a obținut al doilea cel mai mare punctaj;

     c) Premiul pentru Locul III, în valoare de 1.000 de lei, pentru Studentul Finalist care a obținut al treilea cel mai mare punctaj. 

2. Premiile vor fi stabilite în baza punctajelor obținute în etapa scrisă și în Etapa Orală de către Studenții Finaliști. 

3. Fiecărui participant îi va fi acordată o diplomă pentru participare. 

4. Filip & Company își rezervă dreptul de a oferi premii și distincții suplimentare neprevăzute în prezentul Regulament. 

VI. PREVEDERI FINALE

1. Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, anunțând în cel mai scurt timp posibil modificările efectuate pe pagina de Facebook a evenimentului. 

2. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin participarea la Concursul de eseuri „A time to speak @ Filip & Company”, participanții confirma faptul că au luat cunoștință și acceptă integral, expres și neechivoc termenii prezentului Regulament. Societatea civilă de avocați Filip, având sediul social în strada Gara Herăstrău nr. 2, etaj 11, sector 2, București, România, înregistrată la Baroul București în baza Deciziei nr. 1981/1.08.2008, având codul de înregistrare fiscala RO24346576, („Societatea”) prelucrează anumite date cu caracter personal ale participanților, așa cum este descris în continuare. 

2.1. Scopurile prelucrării, temeiul legal și durata prelucrării datelor participanților

În scopul organizării și desfășurării concursului, inclusiv gestionarea înscrierilor, participarea la concurs, executarea drepturilor și obligațiilor Societății, desemnarea câștigătorilor și acordarea premiilor, Societatea prelucrează datele puse la dispoziție de către participanți în baza unui temei contractual, reprezentat de Regulamentul concursului. Pentru aceasta vom prelucra numele, prenumele, facultatea la care este înscris participantul și anul de studiu, adresa de e-mail, numărul de telefon, media de studiu și orice alte date furnizate de către participant. De asemenea, vom prelucra datele participanților precum numele, prenumele, semnătura, codul numeric personal, numărul și seria actului de identitate, copia de pe actul de identitate, pentru acordarea și gestionarea premiilor în cadrul concursului, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale impuse de legislația fiscală aplicabilă.

Datele menționate mai sus vor fi prelucrate pe durata desfășurării concursului, precum și perioada necesară pentru protejarea drepturilor Societății, având în vedere legea aplicabilă, inclusiv perioada de prescripție și termenele prevăzute de legislația fiscală și contabilă.

Vom prelucra datele participanților și pentru comunicarea publică prin mediul online cu privire la desfășurarea concursului, precum și cu privire la participanții câștigători. Pentru aceasta vom prelucra numele, prenumele și imaginea. Ne vom baza pe interesul legitim al Societății de a aduce la cunoștință publicului interesat derularea concursului, precum și participanții câștigători în vederea recunoașterii meritelor acestora. Datele vor fi prelucrate pe durata organizării și derulării concursului, precum și 4 ani de la finalizarea acestuia.

Atunci când participanții vor veni la sediul Societății, vom prelucra și numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate, destinația, ora sosirii și a plecării pentru asigurarea pazei și protecției bunurilor și persoanelor aflate în incinta sediului Societății, prin implementarea unor reguli privind accesul în incintă, prin păstrarea registrului de evidență a accesului vizitatorilor. În acest caz, ne bazăm pe obligația legală prevăzută de Legea nr. 333/2003, cu modificările ulterioare privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și le vom păstra pe o durată de 2 ani.

Datele participanților sunt utilizate și pentru realizarea unei analize legată de participarea candidaților pentru programul de practică la alte evenimente organizate de Societate, pentru a determina succesul respectivelor evenimente. În acest scop prelucrăm numele, prenumele, denumirea evenimentului la care a participat și ne bazăm pe interesul legitim al Societății de a analiza succesul evenimentelor organizate pentru studenți și de a își promova activitatea în legătură cu campaniile de recrutare organizate pentru studenți. Datele vor fi utilizate pentru acest scop pe o perioadă de 2 ani de la momentul participării la eveniment.

Totodată, putem prelucra datele și pentru contactarea participanților în scop de recrutare, pentru a invita participanții să participe la programul de practică pentru studenți din cadrul Societății. În acest scop vom prelucra nume, prenume, adresa de e-mail sau alte date furnizate de către participant în baza interesului legitim al Societății de a desfășura campaniile de recrutare pentru studenți în cadrul Societății. Datele vor fi folosite în acest scop pe durata concursului, precum și pe o perioadă de 1 an și 6 luni de la data finalizării concursului.

În toate cazurile de mai sus, prelucrăm datele pe care participanții ni le pun la dispoziție.

2.2. Destinatarii datelor cu caracter personal

Societatea utilizează serviciile mai multor parteneri contractuali. Unii dintre aceștia au calitatea de persoane împuternicite de operator, cum ar fi societăți care prestează servicii de găzduire și mentenanță a aplicațiilor, soft-urilor și bazelor noastre de date, sunt activi în industria de servicii IT și își desfășoară activitatea comercială în România. Aceștia prelucrează datele cu caracter personal în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Societate.

Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispoziție sau transmise către terți și în următoarele situații: (i) autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor Societății, care solicită Societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia din urmă; (ii) societăți care asigură întreținere tehnică, inclusiv furnizarea sistemelor de securitate și (iii) pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor Societății noastre, precum instanțe de judecată.

În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele cu caracter personal ale participanților nu sunt transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European, și nici din afara acestora.

În măsura în care prelucrarea datelor se realizează în baza temeiului contractual, respectiv acceptarea de către participant a Regulamentului concursului (acolo unde se prevede mai sus în mod expres executarea contractului ca temei al prelucrării datelor) ori pentru a ne permite să ne îndeplinim obligațiile legale față de participanți și față de autoritățile publice, în cazul în care participanții nu vor furniza datele pentru scopurile mai sus menționate, nu vom putea desfășura relația contractuală, iar participanții nu vor putea participa la concurs.

Datele cu caracter personal la care se face referire în acest Regulament nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

2.3.Drepturile participanților și informații suplimentare

În contextul prelucrării datelor cu caracter personal ale participanților, aceștia au următoarele drepturi în legătură cu datele lor: dreptul de acces, dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dreptul de a își retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, dreptul de a se opune cu privire la prelucrare, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și dreptul de a se adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, încurajăm participanții să adreseze o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la datele de contact din acest Regulament sau la nr. de telefon +40 21 527 2000, nr. de fax +40 21 527 2001 sau la adresa de e-mail privacy@filipandcompany.com. Mai multe detalii legate de activitățile de prelucrare desfășurate de Societatea noastră puteți regăsi pe website-ul nostru www.filipandcompany.com la secțiunea „Data Protection”.

Data ultimei actualizări: 8 februarie 2022

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars