Informare viză anuală de mediu

Ordinul nr.  1150/2020 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 495 din 11 iunie 2020 și intră în vigoare la data de 11 iulie 2020, moment începând cu care solicitarea și aplicarea vizei anuale a tuturor autorizațiilor de mediu sau autorizațiilor integrate de mediu se va realiza cu respectarea cerințelor procedurii de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu și autorizației integrate de mediu.

Potrivit acestei proceduri, obținerea vizei anuale este obligatorie atât pentru autorizațiile de mediu și pentru autorizațiile integrate de mediu emise înainte de intrarea în vigoare a prezentului ordin, cât și pentru cele emise după intrarea acestuia în vigoare.

Obținerea vizei de către titularii autorizațiilor de mediu sau autorizațiilor integrate de mediu va permite desfășurarea în continuare a activității acestora și va confirma faptul că activitatea respectivă este desfășurată în aceleași condiții pentru care a fost emisă inițial autorizația de mediu sau autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări care să afecteze condițiile stabilite prin actele de reglementare.

 1. Depunerea solicitării pentru obținerea vizei anuale

Procedura reglementează atât termenul în cadrul căruia trebuie depusă solicitarea, cât și documentele necesare și modalitatea de transmitere a acestora. Astfel:

 • Aplicarea vizei anuale se solicită autorității emitente în termenul de maximum 90 de zile și de minimum 60 de zile înainte de ziua și luna corespunzătoare zilei și lunii în care a fost emisă autorizația deținută de titular. În cazul în care autorizația deținută a fost revizuită, aplicarea vizei se solicită în anul imediat următor revizuirii, în termenul de 60 de zile calculat în funcție de ziua și luna în care a fost emisă autorizația inițială;

Dacă solicitarea este depusă într-un termen mai scurt, în 5 zile de la primirea acesteia autoritatea informează titularul cu privire la nerespectarea termenului și dispune suspendarea autorizației pe o perioadă echivalentă cu perioada de întârziere. Perioada de suspendare începe după data emiterii autorizaţiei/autorizaţiei integrate de mediu (ziua şi luna).

 • Solicitarea vizei anuale se face separat pentru fiecare autorizație/autorizație integrată de mediu deținută de titular și se poate transmite și prin mijloace electronice (scanat pe e-mail, pe adresa oficială a autorității publice pentru protecția mediului sau prin fax), titularului revenindu-i obligația să se asigure că solicitarea a fost înregistrată;
 • Pentru a solicita viza, trebuie depuse obligatoriu următoarele documente: (i) cererea tip prevăzută în anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a vizei anuale a autorizației de mediu/integrate de mediu; (ii) raportul anual de mediu și/sau raportările menționate în actele de reglementare, după caz; (iii) declarația pe propria răspundere că activitatea este desfășurată în aceleași condiții pentru care a fost emisă autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond care să afecteze condițiile stabilite inițial prin autorizație, (cerere tip prevăzută în anexa nr. 2 la procedura de aplicare a vizei anuale); (iv) dovada achitării tarifului în cuantum de 100 lei în cazul autorizațiilor de mediu și 300 lei în cazul autorizațiilor integrate de mediu;

Solicitarea privind viza anuală și documentația depusă împreună cu aceasta vor fi verificate în termen de 15 zile lucrătoare de către autoritatea publică pentru protecția mediului competentă care stabilește dacă se impun informații sau documente suplimentare, precum și dacă este necesară verificarea amplasamentului.

 1. Verificarea amplasamentului

Pentru a constata dacă sunt respectate condițiile stabilite prin autorizație, autoritățile procedează la verificarea efectivă a amplasamentului, aceasta fiind:

 • obligatorie la prima solicitare de aplicare a vizei anuale;
 • obligatorie la fiecare solicitare de aplicare a vizei anuale în cazul autorizațiilor integrate de mediu. În cazul autorizațiilor de mediu, procedura prevede că verificarea amplasamentului se face cel puțin o dată la 2 ani, însă autoritățile au posibilitatea să stabilească și o altă frecvență de verificare.

Titularul autorizației va fi ținut să numească un reprezentant care va însoți autoritățile pe parcursul efectuării verificării, sub sancțiunea respingerii solicitării de acordare a vizei anuale.

 1. Decizia aplicării sau respingerii vizei anuale de mediu

Dacă se constată că activitatea se desfășoară cu respectarea condițiilor impuse prin autorizația/autorizația integrată de mediu și că nu au intervenit modificări de fond în activitatea desfășurată, decizia de aplicare a vizei anuale este emisă în termen de 5 zile lucrătoare.

În cazul în care nu sunt respectate condițiile impuse prin autorizația/autorizația integrată de mediu și au intervenit modificări de fond în activitatea desfășurată pe amplasamentul/amplasamentele care face/fac obiectul solicitării vizei anuale, se acordă un termen de maximum 60 de zile în vederea remedierii celor constatate.

 • Dacă titularul autorizației nu îndeplinește măsurile de remediere în termenul stabilit, autoritatea publică pentru protecția mediului suspendă autorizația de mediu. Mai mult, în cazul în care nici după expirarea termenului de suspendare, titularul nu îndeplinește măsurile de remediere, autoritatea publică pentru protecția mediului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data constatării neîndeplinirii măsurilor, emite decizia motivată de respingere a vizei anuale și autorizația/autorizația integrată de mediu își pierde valabilitatea, iar titularul are obligația de a solicita emiterea unei noi autorizații/autorizații integrate de mediu;
 • Dacă titularul îndeplinește măsurile de remediere stabilite, autoritatea publică pentru protecția mediului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data constatării îndeplinirii măsurilor, emite decizia de aplicare a vizei anuale.

Decizia devine anexă la autorizația/autorizația integrată de mediu și va face parte integrantă din aceasta.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars