Statul renunta la conditiile privind impactul financiar al epidemiei COVID-19 pentru plata indemnizatiei de somaj tehnic

Luni, 30 martie 2020, a fost publicată Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 32/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (în continuare, ”OUG”). Această nouă ordonanță de urgență aduce clarificări și modificări importante privind șomajul tehnic, dar și clarificări privind, între altele, zilele libere pentru supravegherea copiilor și situația concediilor de creștere a copilului care ar urma să înceteze pe perioada stării de urgență.

1. Modificări și clarificări privind șomajul tehnic

Eliminarea condițiilor pentru accesarea fondurilor pentru șomajul tehnic
Au fost eliminate condițiile prevăzute în varianta inițială a OUG nr. 30/2020, anume (i) scăderea încasărilor din luna martie 2020 cu cel puțin 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie – februarie 2020, și (ii) lipsa capacității financiare de a plăti toți salariații. Acestea ar fi generat oricum dezbateri lungi și posibil costisitoare pentru angajatori, mai ales în ipoteza unor controale și procese interminabile cu autoritățile fiscale.
Astfel, singura condiție care trebuie îndeplinită este ca angajatorul să fi redus sau întrerupt temporar activitatea, total sau parțial, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, pe perioada stării de urgență, conform unei declarații pe propria răspundere a angajatorului.
Pentru accesarea fondurilor din bugetul asigurărilor de șomaj, angajatorii vor depune, prin e-mail, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în raza cărora își au sediul social, următoarele documente:

 • o cerere semnată și datată de reprezentantul legal;
 • o declarație pe propria răspundere, al cărei model va fi aprobat prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale și publicat ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I; și
 • lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului.

Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și veridicitatea datelor înscrise în aceste documente.

Derogare de la Codul muncii. Cuantumul indemnizației este plafonat
Deși tehnica legislativă aleasă du Guvern nu este cea mai potrivită, din prevederile OUG pare să rezulte că statul a intenționat să plafoneze indemnizația plătită cu titlu de șomaj tehnic la, cel mult, 75% din câştigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020. Astfel, întrucât aceasta se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, statul va achita echivalentul a 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, dar nu mai mult de 4.072 lei lunar.
Interpretarea se bazează pe coroborarea alin. (1) al art. XI cu alin. (11) nou introdus. Acesta stabilește un drept discreționar al angajatorului, acela de a suplimenta indemnizația de șomaj tehnic suportată de stat, dacă bugetul destinat plății cheltuielilor de personal îi permite, cu sume reprezentând diferența de până la minimum 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, conform art. 53 din Codul muncii. Suplimentarea cuantumului indemnizației va avea loc prin negociere între angajator și organizațiile sindicale/ reprezentanții salariaților.

Cine efectuează plata: angajatorul sau statul
OUG introduce noi prevederi prin care reduce termenul până la care se efectuează plățile de către agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă (sume care se achită în conturile deschise de angajatori la băncile comerciale).
Astfel,  spre deosebire de prevederea inițială care se referea la 30 de zile, termenul se reduce la 15 zile de la data depunerii documentației. Ulterior, în termen de 3 zile lucrătoare de la primirea de către angajator a sumelor aferente indemnizațiilor, acesta va efectua plata către salariați.
Iată, deci, că se clarifică și aspectul privind scadența indemnizației de șomaj tehnic: după intrarea în vigoare a acestor modificări, angajatorul nu va mai trebui să avanseze sumele cu titlu de indemnizație de șomaj tehnic către angajați, urmând să își recupereze ulterior sumele de la bugetul de stat prin decontare, ci va depune documentele necesare la începutul lunii următoare celei în care s-a dispus șomajul tehnic, urmând să achite angajaților de îndată ce primește fondurile respective din bugetul asigurărilor pentru şomaj.
Practic, având în vedere că documentele se depun în luna curentă pentru plata indemnizaţiei din luna anterioară, rezultă că, pentru indemnizațiile aferente fracțiunilor de lună din luna martie, dacă angajatorul depune documentele la începutul lunii aprilie, angajații pot beneficia de plata indemnizației în a doua parte a lunii aprilie.

Situația salariaților care au mai multe contracte de muncă
Salariatul care are încheiate mai multe contracte individuale de muncă, din care cel puțin un contract cu normă întreagă este activ pe perioada instituirii stării de urgență, nu va putea beneficia de indemnizația de șomaj tehnic suportat de stat. Pare că dacă angajatul va menține activ doar un contract cu normă parțială, atunci el ar putea în continuare să beneficieze de acest ajutor.
În cazul în care toate contractele individuale de muncă ale acestui salariat sunt suspendate ca urmare a stării de urgență, acesta va beneficia de indemnizația aferentă contractului individual de muncă cel mai avantajos.

Alte categorii de beneficiari ai indemnizației de șomaj tehnic
Vor putea beneficia din bugetul de stat de o indemnizație lunară de 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2020 (aprox. 4072 RON), următoarele categorii de persoane care întrerup activitatea ca urmare a efectelor coronavirusului:

 • alte categorii de profesioniști (potrivit Codul civil, sunt consideraţi profesionişti toţi cei care exploatează o întreprindere; e.g. profesiile liberale);
 • persoanele care au încheiat contracte de activitate sportivă (se poate negocia un cuantum mai mare al indemnizațiilor);
 • persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe.

Mai departe, OUG precizează că personalul încadrat prin alte modalități prevăzute de lege decât prin contract individual de muncă, va putea beneficia de indemnizația de șomaj tehnic potrivit dispozițiilor aplicabile uneia dintre cele trei categorii de mai sus. Deși textul OUG nu este clar, este probabil că această prevedere să se refere la personalul încadrat prin contracte de mandat/ management (e.g. administratori/ directori cărora le-a fost delegată conducerea societății, în cazul unei societăți pe acțiuni). Aspectul ar trebui clarificat însă de autorități.
Indemnizațiile acordate acestor categorii de beneficiari vor fi supuse impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate, în condițiile Codului fiscal (obligațiile fiscale privind calculul, declararea și plata acestor impozite și contribuții vor fi stabilite prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice).
Pentru a beneficia de aceste indemnizații, persoanele menționate mai sus vor depune la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, următoarele documente:

 • o cerere însoțită de copia actului de identitate; și
 • o declarație pe propria răspundere.

Modelul cererii și al declarației pe proprie răspundere pentru aceste categorii de persoane urmează să fie aprobate prin ordin comun al ministrului muncii și protecției sociale și al ministerelor de resort, după caz.
Cererea și documentele precizate mai sus se vor depune la agenții până pe data de 10 a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară, iar plata indemnizației se va face în cel mult 10 zile de la depunerea documentelor, direct de către agențiile pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București.

2. Modificări ale Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Se extinde sfera de beneficiari ai Legii 19/2020 și la părinții ai căror copii sunt înscriși în unitățile de educație antrepreșcolară (creșe). Astfel, dacă sunt îndeplinite celelalte condiții prevăzute de lege (e.g. activitatea să nu poată fi prestată în regim de telemuncă/ de la domiciliu, și condițiile privind celălalt părinte), și acești părinți vor putea beneficia de zilele libere în temeiul Legii nr. 19/2020, pe durata stării de urgență (până la începerea vacanței școlare, i.e. până la sfârșitul acestei săptămâni).
De asemenea, se clarifică faptul că indemnizația acordată pe durata zilelor libere este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale, de asigurări sociale de sănătate, precum și plății contribuției asigurătorii pentru muncă, acestea urmând să fie suportate de către angajator în condițiile Codului fiscal. Acest lucru confirmă faptul că statul va deconta doar contravaloarea netă a indemnizației aferente acestor zile libere.

3. Modificări privind concediul pentru creșterea copiilor

Persoanele beneficiare ale indemnizației pentru creșterea copiilor care se află în concediul pentru creșterea copilului la data instituirii stării de urgență vor beneficia de plata acestei indemnizații pe toată durata instituirii stării de urgență, inclusiv în situația în care în această perioadă copilul a împlinit/ urmează să împlinească vârsta de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap.
Persoanele care urmează să revină la muncă, cu acordarea stimulentului de inserție, pot opta între acordarea stimulentului de inserție sau reîntoarcerea în concediul pentru creșterea copiilor și continuarea acordării indemnizației aferente acestuia.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars