Acordarea unor reduceri la plata impozitului anual pe clădiri

În Monitorul Oficial nr. 393 din 14 mai 2020 a fost publicată Ordonanța de Urgență nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale („OUG 69/2020”) care dă posibilitatea consiliilor locale să reducă impozitul anual pe clădiri datorat de contribuabilii persoane fizice sau juridice.

Astfel, potrivit OUG 69/2020 consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucureşti vor putea adopta hotărâri până la data de 14 august 2020 privind:

 • reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de până la 50%, pentru clădirile nerezidenţiale, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice, folosite pentru activitatea economică proprie a acestora sau date în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice; și/sau
 • scutirea de la plata taxei lunare pe clădiri datorate de către concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietatea publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale.

În cele ce urmează vom prezenta principalele aspecte ce trebuie avute în vedere.

I. Reducerea impozitului anual pe clădiri nerezidențiale

Condiția preliminară pentru a beneficia de această reducere constă în adoptarea de către consiliul local competent a unei hotărâri prin care să decidă o astfel de reducere, împreună cu cota de reducere a impozitului. Atragem atenția că OUG 69/2020 nu obligă autoritățile locale la o astfel de măsură, ci aplicarea acesteia rămâne la latitudinea autorităților locale.

Ce condiții trebuie să îndeplinească proprietarii?

Plecând de la premisa că hotărârea consiliului local competent este adoptată până la data de 14 august, OUG 69/2020 prevede o serie de condiții pentru a beneficia de a această facilitate, distingând în funcție de cine utilizează efectiv clădirea.

Astfel, de reducerea impozitului datorat pe clădire vor putea beneficia proprietarii care:

 1. au în proprietate o clădire nerezidențială pe care o folosesc pentru activitatea economică proprie a acestora, iar pe perioada stării de urgență ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2 au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice
 2. au în proprietate o clădire nerezidențială pe care au dat-o în folosinţă printr-un contract de închiriere, comodat sau prin alt tip de contract în vederea desfăşurării unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice și îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă, ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2 utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică sau deţin certificatul pentru situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri prin care se certifică întreruperea parţială a activităţii economice;

b) au renunţat la cel puţin 50% din dreptul de a încasa contravaloarea chiriei, redevenţei sau altă formă de utilizare a clădirii, stabilită conform prevederilor contractuale, pe perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă; și

c) cel puţin 50% din suprafeţele totale deţinute şi afectate activităţilor economice nu au fost utilizate, ca urmare a faptului că titularii dreptului de folosinţă a clădirilor respective au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total şi/sau parţial activitatea economică. Proprietarii vor verifica dacă cel puţin 50% din suprafaţa totală deţinută şi dată în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice este afectată de întreruperea totală şi/sau parţială a activităţii acestora la data de 14 mai 2020.

Menționăm că reducerea vizează exclusiv impozitul datorat pe clădire și nu și impozitul datorat pe terenul pe care a fost ridicată clădirea. De asemenea, reducerea nu se aplică în cazul impozitul datorat pe clădirile rezidențiale, dar care au fost date în folosință.

Care este procedura de obținere a reducerii?

Contribuabilii vor depune până la data de 15 septembrie 2020 la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea o cerere de acordare a reducerii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere.

Proprietarii  care dețin clădiri nerezidențiale utilizate pentru activitatea economică proprie vor menționa în declarația pe proprie răspundere fie întreruperea totală a activității economice, fie întreruperea parțială, în acest din urmă caz anexând declarației o copie a certificatului pentru situații de urgență.

Proprietarii care deţin clădiri nerezidenţiale date în folosinţă pentru desfăşurarea unor activităţi economice către alte persoane fizice sau juridice vor anexa declaraţia pe propria răspundere din care rezultă încadrarea cumulativă în situaţiile prevăzute la pct. 2  lit. b) şi c) de mai sus, însoţită de declaraţiile pe propria răspundere a utilizatorilor cu privire la întreruperea totală a activităţii economice a acestora şi/sau de certificatele pentru situaţii de urgenţă emise de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri în cazul utilizatorilor care şi-au întrerupt parţial activitatea economică, după caz.

În situația în care contribuabilii au plătit impozitul pe clădiri fără aplicarea acestei reduceri, aceștia vor putea solicita restituirea, în termenul de prescripție prevăzut de Legea 207/2015.

În cazul contribuabililor care beneficiază de reducerea stabilită prin hotărâre a consiliului local, impozitul anual pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de reducere şi a bonificaţiei de până la 10% prevăzută la art. 462 alin. (2) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, stabilită pentru anul 2020 prin hotărâre a consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, asupra impozitului anual datorat pentru anul 2020.

II. Scutirea de la plata taxei lunare

Concesionarii, locatarii și titularii dreptului de administrare sau folosință a clădirilor proprietate publică sau privată a statului ori a unității administrativ-teritoriale vor putea beneficia de scutirea taxei lunare datorate, în perioada pentru care s-a instituit starea de urgenţă ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2, utilizatorii clădirilor au fost obligaţi, potrivit legii, să îşi întrerupă total activitatea economică.

În situaţia în care autorităţile administraţiei publice locale competente adoptă hotărâri de acordare a scutirii de la plata taxei pe clădiri, pentru a beneficia de aceasta, concesionarii, locatarii, titularii dreptului de administrare sau de folosinţă a unei clădiri proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, după caz, au obligaţia ca până la data de 15 septembrie 2020, să depună la organul fiscal local în a cărui rază teritorială de competenţă se află clădirea, o cerere de acordare a scutirii, însoţită de o declaraţie pe propria răspundere în care vor menţiona prevederile legale potrivit cărora au avut obligaţia întreruperii totale a activităţii proprii, pe perioada instituirii stării de urgenţă.

Dacă au plătit taxa lunară pe clădiri datorată pentru perioada în care s-a instituit starea de urgenţă, acestea pot solicita restituirea, în termenul de prescripţie a dreptului de a cere restituirea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars