Cum se aplica somajul tehnic subventionat si clarificari privind concediul parintilor

Sâmbătă, 21 martie 2020, a intrat în vigoare Ordonanța de urgență nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinată de răspândirea virusului SARS-CoV-2.

Aspecte practice privind aplicarea somajului tehnic subventionat

Suportarea (parțială) din bugetul de stat a indemnizațiilor salariaților în caz de șomaj tehnic

Pe durata stării de urgență, în cazul în care angajatorii suspendă temporar contractele de muncă ale salariaților, indemnizațiile de care beneficiază salariații, în cuantum de cel puțin 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat, se suportă din bugetul asigurărilor de șomaj, dar nu mai mult de 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr. 6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2020.

Astfel, suma lunară maximă suportată de stat pentru un salariat ar fi de aproximativ 4.072 RON/lună.

Categoriile de angajatori care pot beneficia de decontarea indemnizaților:

 • Angajatorii care și-au întrerupt activitatea total sau parțial ca urmare a deciziilor emise de autoritățile publice competente pe durata stării de urgență. Condiție: obținerea certificatului de situații de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri.
 • Angajatorii care reduc activitatea ca urmare a efectelor epidemiei COVID-19 și nu au capacitatea financiară de a achita plata tuturor salariilor angajaților. Aceștia vor putea beneficia de plata indemnizației pentru cel mult 75% dintre angajații care au contracte individuale de muncă active la data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență. Cu alte cuvinte, măsura se aplică doar unora dintre salariații pe care societatea îi are în acest moment. Condiție: depunerea unei declarații pe propria răspundere, din care să reiasă că angajatorul înregistrează o diminuare a încasărilor din luna anterioară depunerii declarației, cu un procent de minimum 25% față de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, și că nu are capacitate financiară pentru a plăti toți salariații.

Cum se aplică condiția privind diminuarea încasărilor din luna anterioară?

Ordonanța nu detaliază cum se dovedește această condiție. Credem că o interpretare rezonabilă se poate baza pe analiza de mai jos, iar dovada ulterioară ar trebui să fie bazată pe informațiile contabile ale societății (balanța de verificare, registrul de încasări etc.).

Conturile de trezorerie (bănci și casa – din clasa de conturi 5) sunt cele care, prin rulajele debitoare, dau mărimea încasărilor. Trebuie avută în vedere doar partea de încasări, nu veniturile, deși într-o variantă anterioară un criteriu alternativ avea în vedere și veniturile.

Atunci când se referă la media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020, înțelegem că Ordonanța are în vedere media lunară. De aceea, pentru a face acest raport cu încasările din luna anterioară depunerii declarației, va fi necesară închiderea situației financiare aferente acelei luni. Această interpretare este și în spiritul Ordonanței, care prevede că solicitările se depun în luna în curs pentru luna anterioară.

Cum se aplică condiția privind incapacitatea financiară de a plăti toți angajații?

Potrivit unei interpretări rezonabile, această „incapacitate” financiară ar trebui să se refere la indisponibilitatea sumelor, adică o problemă de cashflow. Ne gândim și la analogia cu incapacitatea prevăzută în legislația insolvenței unde se face vorbire despre imposibilitatea de a plăti datoriile exigibile cu „fondurile bănești disponibile”.

Așadar, faptul că societatea are creanțe care în mod normal i-ar asigura disponibilitățile bănești, nu înseamnă că nu s-ar califica pentru a aplica la acest ajutor.

Ordonanța vorbește despre imposibilitatea de a plăti „toți salariații”. Așadar, chiar daca societatea are fonduri disponibile să plătească majoritatea angajaților, dar nu pe toți, înțelegem că poate apela în continuare la ajutorul prevăzut de Ordonanță.

De asemenea, creantele salariale nu sunt singurele datorii ale unei societati. Asadar, chiar daca societatea ar dispune de sumele necesare pentru plata creanțelor salariale din luna respectivă, credem că această măsură ar trebui să îi fie aplicabilă dacă totuși nu are fonduri suficiente pentru a-și acoperi toate cheltuielile necesare, inclusiv cele salariale.

Impozite și contribuții aferente indemnizației

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor sociale obligatorii, potrivit Codului fiscal. Reținerea și plata impozitului pe venit și a contribuțiilor de asigurări sociale se realizează de către angajator din indemnizațiile încasate din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Termenul de plată este data de 25 a lunii următoare celei în care se face plata din bugetul asigurărilor de șomaj.

Angajatorii nu vor datora contribuția asigurătorie de muncă pentru indemnizația de șomaj tehnic.

Cu titlu preliminar, menționam că măsura impozitării indemnizației subvenționate de către stat este ilogică. Mai mult, ar putea fi discutate și argumente de constituționalitate, căci impozitarea se aplică, în mod normal, la venituri care, conform art. 76 din Codul Fiscal, rezultă dintr-o „activitate”, nu o lipsă de activitate.

Depunerea documentației

Angajatorii care doresc să beneficieze de sumele pentru plata acestei indemnizații trebuie să depună, prin e-mail, la agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene, respectiv la cea a municipiului București, o cerere semnată și datată de reprezentantul legal. Modelul cererii poate fi găsit în anexele nr. 1 și 2 la ordonanța de urgență. Cererea trebuie să fie însoțită de lista persoanelor care urmează să beneficieze de această indemnizație, asumată de reprezentantul legal al angajatorului, potrivit anexei nr. 3 la ordonanța de urgență. De asemenea, în funcție de categoria în care se încadrează angajatorul, la cerere vor trebui anexate certificatul de situații de urgență sau declarația privind scăderea încasărilor.

Cererea și documentele anexate ei se depun în luna curentă pentru plata indemnizației pentru luna anterioară, iar plata sumelor plătite cu titlu de indemnizație se va face în cel mult 30 de zile de la depunerea documentelor.

Cum se poate face selecția pentru șomaj tehnic între angajați cu poziții de aceeași natură

În lipsa unor prevederi exprese în Ordonanță, criteriile de selecție rămân la latitudinea angajatorului, acesta având însă obligația respectării unui tratament egal. Prin analogie cu criteriile aplicabile unei concedieri, credem ca pot fi folosite criterii care au în vedere performanța angajaților.

Desigur, înainte de a apela la șomajul tehnic, este recomandabil ca angajatorul să aibă în vedere și celelalte mijloace de reducere a activității (de ex. reducerea programului de muncă), precum și opțiunile părinților de a beneficia de Legea 19/2020.

Se aplică în continuare și Legea 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare și consultare a angajaților, o eventuală opoziție a reprezentanților angajaților/ sindicatelor trebuind să fie avută în vedere și acceptată sau respinsă în mod justificat și documentat.

Clarificări în ceea ce privește concediul părinților

Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ

Principalele modificări aduse acestui act normativ sunt următoarele:

 • Zilele libere se vor putea acorda și în situația suspendării temporare a cursurilor unităților de învățământ unde sunt înscriși copiii.
 • Se clarifică baza de calcul: indemnizația va fi egală cu 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, ceea ce înseamnă că nu se vor lua în calcul alte venituri (alte indemnizații, comisioane sau sporuri cu caracter permanent).
 • Se clarifică sfera persoanelor care pot beneficia de zile libere plătite în temeiul legi: (a) părintele firesc; (b) adoptatorul; (c) persoana care are copilul/copiii în încredințare în vederea adopției; (d) persoana care are în plasament copilul sau în tutelă; (e) persoana care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui, după caz, potrivit art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004; (f) părintele sau reprezentantul legal al persoanei adulte cu handicap înscrisă într-o perioadă de învățământ; (g) părintele sau reprezentantul legal al copilului cu handicap grav neșcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doar în condițiile în care activitatea serviciului de zi este suspendată ca urmare a situațiilor prevăzute de prezenta lege; (h) părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere și întreținere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizației în condițiile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate a fost suspendată ca urmare a situațiilor prevăzute de prezenta lege.
 • Zilele libere plătite nu pot fi acordate în temeiul prezentei legi dacă unul dintre părinți se află urma dintre următoarele situații: (a) beneficiază de concediu de creștere a copilului; (b) este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere; (c) se află în concediu de odihnă/ concediu fără plată; (d) persoanelor care se află în șomaj tehnic sau soțului/soției acestor persoane; (e) în cazul în care celălalt părinte nu realizează venituri din salarii și asimilate salariilor, venituri din activități independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit Codului fiscal. Rezultă deci că se pot acorda zile libere și soțului unei persoane care lucrează de la domiciliu sau în regim de telemuncă.
 • Declarația pe propria răspundere a celuilalt părinte va trebui să ateste inclusiv că acesta nu se află în concediu de creștere a copilului, concediu de odihnă sau concediu fără plată, respectiv că nu este asistentul personal al unuia dintre copiii aflați în întreținere.
 • Se completează lista sectoarelor de activitate în care angajatorii pot refuza acordare zilelor libere pentru supravegherea copiilor cu următoarele domenii: comerț alimentar, producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, unitățile farmaceutice.
 • Angajatorii din sectoarele de activitate prevăzute expres de lege acordă zilele libere doar după epuizarea tuturor opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, inclusiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemunca.
 • Angajatorii pot cere numai decontarea sumelor reprezentând indemnizația netă, încasată efectiv de părinte, impozitele și contribuțiile de asigurări sociale aferente rămânând în sarcina angajatorilor.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Principalele modificări aduse acestui act normativ sunt următoarele:

 • Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate beneficiază, în scopul prevenirii îmbolnăvirilor, de dreptul la concediu și indemnizație pentru carantină fără îndeplinirea condiției privind stagiul asigurare.
 • Certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de urgență care depășesc 91 de zile, respectiv 183 de zile, se eliberează și se decontează fără avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

 

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars