REGULAMENT CONCURS DE PROCESE SIMULATE AN II – DREPT CIVIL EDIȚIA 2024

1. Preselecția

1.1. Condiții pentru înscrierea la concurs

La acest concurs se pot înscrie studenți înmatriculați în anul II la învățământ cu frecvență, în cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București.

Înscrierea valabilă se face în echipă formată din doi studenți prin transmiterea memoriului de rezolvare a speței prin e-mail la adresa cpscivilfilip2024@asd-ub.ro, pentru fiecare echipă, până la data de 10 martie 2024, ora 23:59.

Echipele se formează în mod liber, la alegerea fiecărui student și rămân aceleași pe întreg parcursul desfășurării concursului.

Speța care trebuie rezolvată în cadrul memoriului va fi disponibilă pe întreaga perioadă 26 februarie – 10 martie 2024 prin accesarea link-ului menționat în descrierea anunțului de promovare a concursului publicat pe pagina oficială ASD sau poate fi solicitată la adresa cpscivilfilip2024@asd-ub.ro.

Pentru ca înscrierea să fie considerată valabilă, la redactarea și transmiterea memoriului de înscriere trebuie respectate următoarele condiții de formă:
• Memoriul nu va depăși 2 pagini Word, caractere Times New Roman, font 12, distanța margini 2,5 cm (sus, jos, stânga, dreapta), justified;
• Acestea vor fi trimise in format PDF, la adresa de e-mail cpscivilfilip2024@asd-ub.ro, până cel târziu la data de 10 martie 2024, ora 23:59, fără să fie menționate în cadrul acestuia date de identificare ale persoanelor ce formează echipa de studenți;
• Datele de identificare ale membrilor echipei (nume, an de studiu, adrese e-mail și numere de telefon) trebuie menționate în mod obligatoriu în conținutul e-mailului prin care este transmis memoriul, pentru a permite identificarea ulterioară a echipei.

Nerespectarea dispozițiilor precizate mai sus atrage eliminarea din procedura de selecție a studenților înscriși la concursul de procese simulate.

1.2. Selecția participanților

Selecția participanților se va realiza pe baza memoriului de rezolvare a speței.

În ce privește punctarea conținutului memoriului, punctajul maxim ce poate fi obținut este 10, criteriile avute în vedere fiind următoarele:

a) Capacitatea de a identifica problema/problemele de drept ce rezultă din speța propusă și prevederile legale aplicabile;

b) Capacitatea de a analiza și interpreta dispozițiile legale prin raportare la principiile de drept, legislația națională, precum și potrivit propriilor convingeri;

c) Capacitatea de sinteză;

d) Capacitatea de argumentare și structurare a argumentelor.

Numărul de participanți selectați din rândul studenților la concurs este de 16 studenți, organizați în echipe de câte 2 persoane (8 echipe).

În ipoteza unui număr redus de echipe selectate pe baza memoriilor, se vor selecta studenții înscriși la concurs în așa fel încât numărul final de echipe să fie par.

Decizia finală cu privire la numărul de participanți selectați aparține juriului, format din avocați ai societății de avocatură Filip & Company.

Participanții selectați vor fi anunțați prin intermediul e-mailului în data de 22 martie 2024.

2. Desfășurarea concursului de procese simulate

2.1. Stabilirea echipelor și a calităților procesuale

Procesul simulat este organizat în două etape: (i) etapa scrisă și (ii) etapa orală.

Calitățile procesuale (Reclamant, Pârât) se vor stabili prin tragerea la sorți în prezența a cel puțin unui membru din fiecare echipă selectată.

Tragerea la sorți va avea loc luni, 25 martie 2024, la sediul ASD din cadrul Facultății de Drept, Universitatea din București în prezența a cel puțin unuia dintre membrii juriului, ora fiind comunicată anterior în timp util.

În vederea pregătirii etapei semi-finalei, participanților le va fi furnizată, conform calității procesuale atribuite, o mapă cu documente ce va alcătui materialul probator, pe baza cărora participanții vor redacta documentele procesuale specifice procesului civil, respectiv cererea de chemare în judecată și întâmpinarea.

Materialele pe baza cărora participanții vor rezolva speța aferentă etapei semi finalei vor fi distribuite echipelor selectate în aceeași zi, luni, 25 martie 2024, cu ocazia tragerii la sorți a
calității procesuale.

2.2. Faza scrisă a concursului de procese simulate

Pe baza materialelor primite, în funcție de calitatea procesuală și a perechilor stabilite, participanții vor trebui să își comunice reciproc actele procesuale conform calendarului din Anexa nr. 1.

Pentru a realiza comunicarea actelor procesuale, fiecare echipă va trebui să indice echipei adverse cel puțin o adresă de e-mail. Adresa de e-mail va fi comunicată de fiecare echipă în parte luni, 25 martie 2024, cu ocazia extragerii calităților procesuale.

Fiecare document procesual va trebui comunicat pe adresa de e-mail indicată până la data limită prevăzută în calendarul concursului, ținându-se cont și de ora stabilită.

De asemenea, în vedere verificării respectării regulilor și a conținutului actelor comunicate, membrii juriului vor fi copiați la fiecare comunicare dintre echipele participante. În acest sens, participanții vor trimite toate actele procesuale adresate adversarului la adresa de e-mail a acestuia, precum și la adresa de e-mail: mcc.civil@filipandcompany.com.

La redactarea actelor procesuale, participanții vor avea în vedere normele procedurale minimale indicate în Anexa nr. 2.

2.3. Faza orală a concursului de procese simulate

După finalizarea etapei scrise, similar unui proces real, participanții vor susține în fața juriului o pledoarie, în care să prezinte argumentele și contraargumentele identificate pentru partea pe care o reprezintă.

Data la care se vor susține pledoariile este 13 aprilie 2024, la o locație și oră ce va fi comunicată ulterior.

Pe baza pledoariilor susținute și a materialelor scrise, juriul va desemna finaliștii concursului. Etapa finală va consta în susținerea unei noi runde de pledoarii de către finaliști, pe baza aceleiași spețe, dar având în vedere elementul de noutate aferent etapei finalei care va consta în administrarea unei probe suplimentare, specifică procesului civil, ce va fi adusă la cunoștință finaliștilor odată cu desemnarea echipelor finaliste.

Pe baza pledoariilor susținute, juriul va desemna câștigătorii concursului, precum și participantul care a avut cea mai bună pledoarie. De asemenea, juriul va desemna echipa care a realizat cel mai bun submission al documentelor procesuale.

Decizia cu privire la câștigătorii concursului de procese simulate va fi luată de juriu pe baza convingerii membrilor, având în vedere criterii precum:

a) Calitatea documentelor procesuale (capacitatea de sinteză și argumentare);

b) Capacitatea de identificare a faptelor relevante pentru interesul procesual urmărit și interpretarea dispozițiilor legale prin raportare la faptele descrise de speță;

c) Capacitatea de argumentare juridică;

d) Coerența și claritatea exprimării;

e) Nivelul de înțelegere a instituțiilor de drept civil invocate în cadrul pledoariilor și prezentate în actele comunicate;

f) Pertinența răspunsurilor oferite la cererea juriului.

Premiile oferite câștigătorilor vor fi:

• Locul I: 3.000 RON/echipă;
• Locul II: 2.000 RON/echipă;
• Best submission: 1.500 RON/echipă;
• Best speaker: 1.000 RON.

ANEXA NR. 1

                                                                                                CALENDAR CONCURS

ANEXA NR. 2

CEREREA DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Conținutul cererii de chemare în judecată este reglementat în art. 194 din Codul de procedură
civilă:

„ Cuprinsul cererii de chemare în judecată

Cererea de chemare în judecată va cuprinde:

a) numele și prenumele, domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, pentru persoane juridice, denumirea şi sediul lor. De asemenea, cererea va cuprinde şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului sau de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar ale reclamantului, precum şi ale pârâtului, dacă părţile posedă ori li s-au atribuit aceste elemente de identificare potrivit legii, în măsura în care acestea sunt cunoscute de reclamant. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile. Dacă reclamantul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

b) numele, prenumele şi calitatea celui care reprezintă partea în proces, iar în cazul reprezentării prin avocat, numele, prenumele acestuia şi sediul profesional. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dovada calităţii de reprezentant, în forma prevăzută la art. 151, se va alătura cererii;

c) obiectul cererii şi valoarea lui, după preţuirea reclamantului, atunci când acesta este evaluabil în bani, precum şi modul de calcul prin care s-a ajuns la determinarea acestei valori, cu indicarea înscrisurilor corespunzătoare. Pentru imobile se aplică în mod corespunzător dispoziţiile art. 104. Pentru identificarea imobilelor se vor arăta localitatea şi judeţul, strada şi numărul, iar în lipsă, vecinătăţile, etajul şi apartamentul, precum şi, când imobilul este înscris în cartea funciară, numărul de carte funciară şi numărul cadastral sau topografic, după caz. La cererea de chemare în judecată se va anexa extrasul de carte funciară, cu arătarea titularului înscris în cartea funciară, eliberat de biroul de cadastru şi publicitate imobiliară în raza căruia este situat imobilul, iar în cazul în care imobilul nu este înscris în cartea funciară, se va anexa un certificat emis de acelaşi birou, care atestă acest fapt;

d) arătarea motivelor de fapt şi de drept pe care se întemeiază cererea;

e) arătarea dovezilor pe care se sprijină fiecare capăt de cerere. Când dovada se face prin înscrisuri, se vor aplica, în mod corespunzător, dispoziţiile art. 150. Când reclamantul doreşte să îşi dovedească cererea sau vreunul dintre capetele acesteia prin interogatoriul pârâtului, va cere înfăţişarea în persoană a acestuia, dacă pârâtul este o persoană fizică. În cazurile în care legea prevede că pârâtul va răspunde în scris la interogatoriu, acesta va fi ataşat cererii de chemare în judecată. Când se va cere dovada cu martori, se vor arăta numele, prenumele şi adresa martorilor, dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a fiind aplicabile în mod corespunzător;

f) semnătura.”

II. ÎNTÂMPINAREA

Conținutul întâmpinării este reglementat în art. 205 din Codul de procedură civilă:

„Scopul şi cuprinsul întâmpinării

(1) Întâmpinarea este actul de procedură prin care pârâtul se apără, în fapt şi în drept, faţă de
cererea de chemare în judecată.

(2) Întâmpinarea va cuprinde:

a) numele şi prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa pârâtului ori, pentru
persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi, după caz, codul unic de înregistrare sau codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în registrul persoanelor juridice şi contul bancar, dacă reclamantul nu le-a menţionat în cererea de chemare în judecată. Dispoziţiile art. 148 alin. (1) teza a II-a sunt aplicabile în mod corespunzător. Dacă pârâtul locuieşte în străinătate, va arăta şi domiciliul ales în România, unde urmează să i se facă toate comunicările privind procesul;

b) excepţiile procesuale pe care pârâtul le invocă faţă de cererea reclamantului;

c) răspunsul la toate pretenţiile şi motivele de fapt şi de drept ale cererii;

d) dovezile cu care se apără împotriva fiecărui capăt din cerere, dispoziţiile art. 194 lit.

e) fiind aplicabile în mod corespunzător;

f) semnătura.”

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars