Noutăți în procedura avizării pentru aprobarea documentațiilor de urbanism și obținerea autorizațiilor de construire

Autori: Mădălina Fildan, Senior Associate PeliFilip și Aura Condrea, Associate PeliFilip

Reglementarea legislativă în domeniul construcțiilor și al urbanismul a suferit în mod constant modificări. Aceasta se datorează și faptului că, de prea puține ori, legiuitorul român a reușit să propună soluții eficiente și adecvate gradului de complexitate și diversitate al problemelor ivite în practică în domeniul dezvoltării imobiliare, pulsul pieței imobiliare impunând în mod frecvent nevoia unor noi modificari legislative.

Deşi   Legea   nr.   50/1991   privind   autorizarea   executării   lucrărilor   de   construire   („Legea construcţiilor”) şi Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul („Legea urbanismului”)  suferiseră   recent  modificări  notabile,  ca   urmare  a   promulgării   Legii  nr. 197/2016 în noiembrie 2016, acestea au fost modificate substanţial, din nou, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 100/2016 („OUG 100”), publicată şi intrată în vigoare la 27 decembrie 2016.

Dintre numeroasele modificari introduse prin OUG 100, amendamente importante au fost aduse procedurii avizării în vederea obținerii autorizațiilor de construire și aprobării documentațiilor de urbanism.

Fără a pretinde o expunere exhaustivă a acestor modificări, vom prezenta în cele ce urmează principalele dispoziții adoptate în ceea ce privește procesul de avizare premergător etapelor de aprobare a documentațiilor de urbanism și de emitere a autorizațiilor de construire.

1.          Simplificarea procedurilor administrative de emitere a avizelor prin posibilitatea depunerii în format electronic a documentațiilor de avizare

In vederea simplificării procedurilor administrative, a reducerii costurilor şi a respectării obligaţiilor ce derivă din strategia pentru agenda digitală la nivel european şi naţional, noile reglementări prevăd posibilitatea depunerii documentațiilor de avizare în format electronic, cu semnătura electronică a specialiştilor, potrivit legii și cu respectarea unor anumite condiții.

OUG 100 prevede o serie de obligații în sarcina autorităților publice și a oricăror emitenți de avize în scopul facilitării procedurilor administrative, după cum urmează:

 1. toţi emitenţii de avize au obligaţia să primească documentaţiile de avizare în format electronic, cu semnătura electronică a specialiştilor, potrivit legii, cu condiţia ca la emiterea sau imprimarea pe hârtie a documentului cu semnătură electronică să fie adăugată şi semnătura olografă;
 2. autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura măsurile necesare înscrierii acestora în portalul de e-guvernare implementat prin punctul unic de contact electronic, (http://www.edirect.e-guvernare.ro), şi de a primi documentaţiile pentru

 

emiterea certificatelor de urbanism, pentru prelungirea acestora şi pentru prelungirea autorizaţiilor de construire/desfiinţare, precum şi pentru emiterea avizelor/acordurilor şi certificatelor în format electronic, online, condiţionat de aplicarea semnăturii electronice calificate sau avansate, definite potrivit prevederilor regulamentelor europene..

OUG  100  stabilește  și  termenele  în  care  trebuie  îndeplinită  această  obligație,  aceste termene  variand  de  la  120  de  zile  pentru  consiliile  judeţene  şi  consiliile  locale  ale municipiilor  până  la  2  ani  de  la  intrarea  în  vigoare  a  prezentei  ordonanţe  de  urgenţă pentru  consiliile  locale  ale  comunelor  care  au  structuri  de  specialitate  organizate  în condiţiile legi şi exercită competenţe de autorizare a lucrărilor de construcţii.

 1. actele emise în format electronic vor fi emise şi în format tipărit. În cazul emiterii sau imprimării pe hârtie a documentului cu semnătură electronică calificată sau avansată se va adăuga şi semnătura olografă a emitenţilor;
 2. toate autorităţile administraţiei publice sunt obligate să asigure măsurile necesare primirii documentaţiilor în format electronic, online, prin intermediul portalului aferent punctului de contact unic electronic (http://www.edirect.e-guvernare.ro), într-un termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a OUG 100, mai exact până în decembrie 201

2.         Eliminarea procedurii de aprobare tacită pentru avizele emise de instituțiile competente

Anterior intrării în vigoare a OUG 100, situația în care autoritatea sau operatorul economic sesizat cu  o  cerere  pentru  eliberarea  unui  aviz  premergător  autorizației  de  construire  nu  răspundea solicitării era sancționată în mod expres de Legea Construcțiilor prin aplicarea prevederilor legale privind aprobarea tacită.

Dacă autoritatea competentă să emita avizul solicitat nu reacționa în termen de 15 zile, solicitantul putea demara formalitățile pentru aplicarea procedurii aprobării tacite.

Reglementările actuale din OUG 100 înlătură această posibilitate. În schimb, neemiterea avizelor de către autoritățile competente în termenul prevăzut de lege reprezintă contravenție, sancționată cu amenda.

De  asemenea,  în  cazul  în  care  în  termen  de  10  zile  autoritătile  emitente  nu  transmit  solicitări pentru  completarea  documentaţiei  transmise,  acestea  sunt  obligate  să  emită  avizul  pe  baza documentației  depuse,  orice  solicitare  de  completare  ulterioară  perioadei  de  10  zile  nefiind permisă, cu excepția cazurilor în care avizele nu sunt condiţionate de analiza documentaţiei într- o comisie  (cum este, de exemplu  Comisia  Tehnică de  Circulație a  Municipiului  București,  care analizează oportunitatea emiterii avizelor de trafic).

3.         Menținerea valabilității avizelor pe perioada implementării investițiilor

Cu titlu de noutate, OUG 100 prevede în mod expres că avizele/acordurile emise în condiţiile legii îşi menţin valabilitatea pe toată perioada implementării investiţiilor, până la finalizarea executării lucrărilor  pentru  care  au  fost  eliberate,  respectiv  până  la  data  semnării  procesului-verbal  de recepţie la finalizarea lucrărilor.

De această prevedere vor beneficia dezvoltatorii, numai in cazul in care au demarat lucrările  în termenul de începere a lucrarilor prevăzut de lege, termen care a fost, de altfel, mărit la 24 de luni de la data emiterii autorizației de construire.

Beneficiul acestor prevederi nu va fi aplicabil în cazurile în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, sunt identificate elemente noi care să impună reluarea procedurilor de avizare prevăzute de lege, necunoscute la data emiterii avizelor/acordurilor, precum şi/sau modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii acestora, după caz.

 

OUG 100 nu clarifică însă care sunt efectele acestei situații de excepție, în care avizele obținute îsi pierd  valabilitatea  pe  parcursul  execuţiei  lucrărilor,  respectiv  dacă  este  necesară  suspendarea executării lucrărilor, dacă termenele de executare a lucrărilor se prelungesc, etc.

Mai mult, nu este clar nici dacă obligația de reavizare intervine si în situația în care “elementele noi”, care impun reluare procedurilor de avizare sunt în afara controlului beneficiarului avizului respectiv (de exemplu, modificarea unor zone de protecție ale culoarelor de zbor instituite prin servituțile aeronautice).

De asemenea, prevederile menționate nu limitează si nici nu fac vreo referire la situatia in care o autoritate  emite  un  aviz  valabil  pentru  o  perioadă  mai  mică  decât  perioada  implementării investiţiilor (de ex. pentru 12 luni de la data emiterii). Nu reiese cu claritate din noile reglementări, daca acestea urmează să expire la data stabilită de autoritatea emitentă sau daca urmează a avea loc o prorogare legală a termenului de valabilitate, prin efectul noilor reglementări.

4.         Emiterea avizului Ministerului Culturii într-un termen mai lung

Termenul legal de 15 zile pentru emiterea avizelor de catre autoritatile competente (cu exceptia punctului de vedere sau actul administrativ al al autorităţii competente pentru protecţia mediului, ce  se  bucura  de  o  reglementare  separată)  a  fost  pastrat  și  în  reglementarile  actuale  din  Legea Constructiilor.

Totusi, avizul Ministerului Culturii, aviz care, in practica, era emis de foarte puține ori in termenul prevăzut de lege, va putea fi emis în termen de maximum 60 de zile de la data primirii documentaţiei specifice complete.

5.          Eliminarea prevederii referitoare la emiterea autorizației de desființare fără actul de reglementare al autorităţii pentru protecţia mediului

Anterior OUG 100, Legea Construcțiilor permitea ca, prin exceptie, autorizaţia  de desfiinţare a lucrărilor/construcţiilor să fie emisă în absența punctului de vedere sau al actului de reglementare al autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Aceste prevederi au fost abrogate expres și, prin urmare, devine obligatorie obținerea punctului de vedere sau a actului de reglementare al autorităţii competente pentru protecţia mediului și in acest caz.

Pentru demolarea unor construcții de importanță redusă (depozite, șoproane etc.), aceste prevederi vor reprezenta o formalitate excesivă raportată la costurile reduse pe care le presupun astfel de desființări. In cazul unor investiții mai mari, ce presupun de multe ori demolarea unor construcții vechi anterior demarării proiectului propriu zis, această formalitate ar putea conduce la întarzieri notabile in derularea acestora, datorate perioadei necesare obținerii punctului de vedere al autorităţii competente pentru protecţia mediului ori a actului de reglementare al acesteia.

6.         Înlocuirea avizului de oportunitate solicitat pentru întocmirea și aprobarea unui plan urbanistic zonal cu avizul de inițiere. Elementele acestui aviz

O modificare a Legii Urbanismului se referă la înlocuirea și actualizarea unor termeni sau denumiri ale instituțiilor publice, dintre acestea cele mai relevante fiind înlocuirea sintagmei “aviz de oportunitate” cu cea de “aviz de iniţiere” și a sintagmei de “arhitect-șef” cu cea de “arhitect- șef/urbanist-șef”.

Această  înlocuire  are  impact  mai  degrabă  la  nivel  terminologic,  procedura  de  intocmire  si  de emitere rămânând în mare parte similară celei pentru avizul de oportunitate, prevăzute anterior intrării în vigoare a OUG 100.

 

De  altfel,  avizele  de  oportunitate  emise  în  condiţiile  legii  anterior  aprobării  OUG  100,  pentru documentaţii deja iniţiate, aflate în curs de elaborare şi avizare sau propuse spre aprobare până la data intrării sale în vigoare îşi păstrează valabilitatea şi se consideră avize de iniţiere.

7.          Prevederea expresă a solicitării certificatului de urbanism pentru construire după aprobarea unui plan urbanistic zonal

Noile reglementări prevăd că, după aprobarea planului urbanistic zonal, se poate solicita certificatul de urbanism în vederea construirii in baza caruia se va întocmi documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, potrivit legii.

Prevederile  anterioare  intrării  în  vigoare  a  OUG  100  erau  neclare.  Din  acest  motiv,  practica autoritătilor  competente  emitente  era  neuniforma:  unele  autorități  emiteau  două  certificate  de urbanism   (unul   pentru   întocmirea   documentațiilor   de   urbanism,   cel   de-al   doilea   pentru construire) pe cand alte autorități permiteau întocmirea documentațiilor de urbanism și emiterea autorizației de construire în baza aceluiași certificat de urbanism.

Regula de mai sus nu este aplicabila si situatiei in care, prin certificatul de urbanism emis s-a conditionat autorizarea investiţiei propuse de elaborarea şi aprobarea unui plan urbanistic de detaliu. Conform noii reglementari, in acesta situatie, dupa aprobarea planului urbanistic de detaliu, se poate întocmi documentaţia pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, în vederea obţinerii autorizaţiei de construire, fără a se solicita un nou certificat de urbanism. Desi norma nu este clara, interpretarea acesteia ar trebui sa fie in sensul in care nu este nevoie de un nou certificat de urbanism cu conditia ca cel initial obtinut sa fie inca in vigoare.

Această diferenta de tratament între planurile urbanistice zonale și planurile urbanistice de detaliu poate fi justificată prin prisma obiectului de reglementare diferit al acestor două documentații de urbanism.

Astfel, planurile urbanistice zonale reprezintă instrumente de planificare urbană de reglementare specifică, caracterizate printr-un grad ridicat de complexitate prin care se stabilesc, în condițiile legii, reglementări cu privire la regimul de construire, funcţiunea zonei, înălţimea maximă admisă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT), procentul de ocupare a terenului (POT), retragerea clădirilor faţă de aliniament şi distanţele faţă de limitele laterale şi posterioare ale parcelei, caracteristicile arhitecturale ale clădirilor, materialele admise.

Prin urmare, obținerea unui certificat de urbanism după aprobarea unui plan urbanistic zonal, care să indice noile reglementări urbanistice aprobate, în vederea emiterii autorizației de construire, este pe deplin justificată.

Pe de alta parte, planurile urbanisitice de detaliu au caracter de reglementare specifică pentru o parcelă în relaţie cu parcelele învecinate si nu pot modifica planurile de nivel superior. De aceea, cerinta obtinerii unui certificat de ubanism nou in vederea emiterii autorizației de construire a fost vazuta drept excesiva in situatia in care, pentru terenul in cauza, a fost adoptat un plan urbanistic de detaliu, care prin ipoteza nu poate modifica planurile urbanistice de nivel superior, iar certificatul de urbanism obtinut in vederea avizarii si aprobarii acelui plan urbanistic de detaliu era inca in vigoare.

8.         Limitari cu privire la posibilitatea de a modificaCUT aprobat prin planul urbanistic general

Conform prevederilor Legii Urbanismului, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) aprobat prin Planul urbanistic general printr-un plan urbanistic zonal  poate fi modificat  cu cel mult 20%, o singură dată.

 

OUG  100  clarifică  această  prevedere    menționând  expres  că  ea  se  va  aplica  o  singură  dată, indiferent de numărul planurilor urbanistice zonale aprobate ulterior. Astfel, in situatia in care exista un plan urbanistic zonal legal aprobat  prin care a fost majorat  coeficientul de utilizare a terenului  (CUT),  nu  va  mai  fi  posibila  o  altă  majorare  a  acestui  coeficient  prin  noi  planuri urbanistice zonale.

Totuși, prevederile referitoare la limitarea creșterii coeficientului de utilizare a terenului nu se aplică pentru planurile urbanistice zonale destinate constituirii de parcuri industriale, parcuri tehnologice, supermagazine, hipermagazine, parcuri comerciale, zone de servicii.

 

Acest articol nu reprezintă consultanţă juridică. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să vă adresaţi office@pelifilip.com.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars