Tardivitatea actelor de procedura depuse prin fax sau e-mail la instanta. Constitutionalitate

 

În  Monitorul  Oficial  nr.  2  din  3  ianuarie  2017  a  fost  publicată  Decizia  Curții  Constituționale  nr. 605/2016, referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă.

În decizia menționată, Curtea a statuat că trimiterea actelor de procedură prin fax sau poștă electronică este asimilată depunerii personale la instanță, iar nu celei efectuate prin poștă, serviciu de curierat sau alt serviciu specializat de comunicare. În consecință, cu toate că termenele se socotesc pe zile libere, actele de procedură trimise prin fax sau e-mail în ultima zi a termenului trebuie depuse până la închiderea programului de lucru al instanței (iar nu a programului cu publicul de la registratura instanţei).

Dispozițiile criticate  se referă la momentul la  care se împlinesc termenele procedurale  – mai  precis, instituie  o  excepție  de  la  regula  împlinirii  termenelor  la  ora  24,00  a  ultimei  zile.  Conform  textului legal, „[…] dacă este vorba de un act ce trebuie depus la instanţă sau într-un alt loc, termenul se va împlini  la  ora  la  care  activitatea  încetează  în acel  loc  în mod  legal,  dispoziţiile  art.  183 fiind aplicabile.”

Art.  183  din  Codul  de  procedură  civilă,  la  care  face  referire  textul  de  lege  criticat,  are  denumirea marginală  „Actele  depuse  la  poştă,  servicii  specializate  de  curierat,  unităţi  militare  sau  locuri  de deţinere” și prevede:

„(1) Actul de procedură depus înăuntrul termenului prevăzut de lege prin scrisoare recomandată la oficiul poştal sau depus la un serviciu de curierat rapid ori la un serviciu specializat de comunicare este socotit a fi făcut în termen.

 • Actul depus de partea interesată înăuntrul termenului prevăzut de lege la unitatea militară ori la administraţia locului de deţinere unde se află această parte este, de asemenea, considerat ca făcut în termen.
 • În cazurile prevăzute la alin. (1) şi (2), recipisa oficiului poştal, precum şi înregistrarea ori atestarea făcută, după caz, de serviciul de curierat rapid, de serviciul specializat de comunicare, de unitatea militară sau de administraţia locului de deţinere, pe actul depus, servesc ca dovadă a datei depunerii actului de către partea interesată.”

În speța în care a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate, actul transmis prin fax după ora de închidere a programului de lucru al instanțelor a fost declarat tardiv. Critica de neconstituționalitate a vizat art. 182 alin. (2) din Codul de procedură civilă, considerat neconstituţional de autorul excepţiei în măsura în care se interpretează ca fiind aplicabil depunerii unui act de procedură la instanță prin fax sau e-mail. Autorul excepției a susținut că textul legal astfel interpretat încalcă principiul egalității în fața  legii  și  accesul  liber  la  justiție,  întrucât  termenul  de  depunere  expiră  în  acest  caz  la  închiderea programului  de  lucru  al  instanței,  în  timp  ce  pentru  depunerea  prin  scrisoare  recomandată  (ipoteza vizată de art. 183 din Codul de procedură civilă), termenul expiră mai târziu, respectiv la închiderea programului serviciului de comunicare ales.

Problema care trebuia clarificată, așadar, anterior oricărei analize de constituționalitate propriu-zise, a fost regimul juridic aplicabil depunerii prin fax sau poștă electronică (de vreme ce nu beneficiază de o reglementare expresă). Curtea trebuia să stabilească în prealabil dacă trimiterea actelor de procedură prin fax sau e-mail este asimilată (i) depunerii personale – caz în care i se aplică termenul legal de la art. 182 alin. (2), respectiv închiderea programului de lucru al instanței, sau (ii) depunerii prin poștă, serviciu  de  curierat  sau  alt  serviciu  specializat  de  comunicare,  ceea  ce  ar  face  să  beneficieze  de termenul  mai  favorabil  prevăzut  la  art.  183  din  Codul  de  procedură  civilă,  respectiv  închiderea programului serviciilor de comunicare menționate.

Curtea  a  optat  pentru  prima  variantă  și  a  considerat  că  cererile  transmise  prin  fax  sau  e-mail  sunt asimilate depunerii personale și, ca atare, nu beneficiază de efectele prevederilor art. 183 din Codul de procedură civilă.

Motivul?  Depunerea  prin  fax  sau  e-mail  nu  beneficiază  de  o  prevedere  similară  art.  183  alin.  3  din Codul  de  procedură  civilă,  care  stabilește,  în  privința  depunerilor  prin  poștă  sau  alte  servicii  de comunicare, că data depunerii scrisorii recomandate se poate dovedi cu recipisa oficiului poștal sau cu înregistrarea și atestarea făcută de serviciul de comunicare. Problema privind transmiterea actelor de procedură  prin  fax  sau  e-mail,  argumentează  Curtea  Constituțională,  este  certitudinea  recepționării (iar nu a transmiterii!) acestora în termenul legal de către instanță. Deși nu face risipă de cuvinte în explicarea  raționamentului  său,  acesta  este  considerentul  central  pentru  care  Curtea  „apreciază”  că transmiterea prin fax sau e-mail nu poate fi asimilată depunerii prin poștă, serviciu de curierat sau alt serviciu specializat de comunicare.

Aparent, în accepțiunea Curții,  certitudinea transmiterii (și,  se pare, a recepționării) actelor prin fax sau  e-mail  în  termenul  legal  poate  fi  obținută  doar  prin  data  certă,  acordată,  evident,  de  personalul instanțelor  în  timpul  programului  de  lucru  al  acestora.  În  sprijinul  acestei  teze  credem  că  sunt  și textele legale invocate de instanța constituțională privind cererile sosite la instanță prin fax sau e-mail, care, potrivit art. 94 din Regulamentul de ordine interioară al instanțelor primesc, în aceeași zi, dată certă  și  număr  de  aplicație  ECRIS,  iar  potrivit  art.  199  alin.  (1)  din  Codul  de  procedură  civilă,  se înregistrează și primesc dată certă prin aplicarea ștampilei de intrare.

Rezultă că, în viziunea Curții Constituționale, respectarea termenului legal de transmitere a actelor prin fax sau e-mail se confundă în totalitate cu posibilitatea probării sale, și nu în orice mod, ci prin ștampila aplicată pe act de către personalul specializat/însărcinat cu aceste atribuţii. Pentru ca un act transmis prin fax sau e-mail să fie considerat ca depus în termen, nu este suficient ca el să fie transmis până la închiderea programului de lucru al instanțelor, ci trebuie să primească dată certă anterior acestui moment.

Prin urmare, adevăratul criteriu de apreciere a depunerii actului de procedură în termenul stabilit de lege este înregistrarea actului la instanţă prin aplicarea ștampilei de intrare. Concluzia rezultă implicit și din următorul fragment din decizia Curții: „Actul de procedură transmis prin fax sau poștă electronică este considerat a fi făcut în termen la data la care a fost înregistrat  la instanță, iar potrivit dispoziției legale criticate, deși termenele se socotesc pe zile întregi, totuși în ziua în care se împlinește termenul partea interesată trebuie să depună actul la instanță până la închiderea programului.” Concluzia Curții pare să se îndepărteze de la textul Codului de procedură civilă, care se referă la data transmiterii, iar nu a înregistrării actelor de procedură.

Reticența aparent sporită a Curții Constituționale în materia comunicării prin fax sau poștă electronică poate fi, într-o anumită măsură, înțeleasă. Ne putem gândi, de exemplu, la posibilitățile mai mari de fraudare prin manipularea sistemului informatic, la faptul că transmiterea nu este intermediată de către un terț imparțial ca în cazul apelării la servicii de curierat sau la poștă, etc. Ne întrebăm totuși dacă soluția nu se va dovedi rigidă în nenumăratele situații ce pot apărea în practică.

De exemplu, din moment ce criteriul real al depunerii în termen este data la care se înregistrează actul, ce se întâmplă dacă faxul a sosit înainte de închiderea programului, dar dintr-o eroare a fost înregistrat abia  ziua  următoare?  Față  de  interpretarea  gramaticală  a  art.  182  alin.  (2),  ar  trebui  ca  actul  să  fie considerat  depus  în  termen,  însă  față  de  interpretarea  Curții,  ar  fi  socotit  tardiv  întrucât  va  avea ștampila de intrare cu data de a doua zi. Această ultimă interpretare pare excesivă în condițiile în care atât faxul cât și e-mailul vor menționa data la care acestea au fost transmise și deci s-ar putea dovedi cu uşurinţă că au fost depuse în termen.

Dar dacă partea interesată ar apela la serviciile de fax din cadrul unui oficiu poştal sau din cadrul unui serviciu specializat de comunicare şi ar putea face dovada trimiterii înscrisului cu ajutorul raportului de transmitere eliberat de oficiul poștal și a facturii ce îi va fi emisă pentru serviciile utilizate? În acest caz, depunerea ar trece testul „datei certe” acordate de un terț independent față de părțile dosarului. Drept urmare, avem dubii că și în acest caz s-ar menține rațiunile expuse mai sus, pentru a considera că actul de procedură a fost depus tardiv.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars