Inițiativa legislativă a cetățenilor – propunere de modificare a codului muncii

Constituţia României recunoaşte cetăţenilor posibilitatea de a exercita iniţiativa legislativă în aproape orice domeniu de reglementare, domeniul legilor organice fiind, fireşte, inclus.

În exercitarea acestui drept, un comitet de iniţiativă format din 15 membri ai Biroului Executiv al Blocului Naţional Sindical a promovat o iniţiativă legislativă pentru promovarea unui proiect de lege pentru modificarea şi completarea Codului muncii.

Cu respectarea etapelor prevăzute de Legea nr. 189/1999 privind exercitarea iniţiativei legislative ce   către   cetăţeni,   republicată,   propunerea   legislativă   a   fost   avizată   favorabil   de   Consiliul Legislativ, cu unele observaţii şi sugestii de modificare..

Confom  prevederilor  constituţionale,  propunerea  legislativă  va  putea  fi  înregistrată  la  Camera competentă  a  Parlamentului  şi  va  putea  obţine  decizia  favorabilă  a  Curţii  Constituţionale  doar dacă, în termen de 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial, se obţine adeziunea a 100.000 de cetăţeni cu drept de vot, care să provină din cel puţin un sfert din judeţele ţării, iar în fiecare din aceste judeţe, respectiv în municipiul Bucureşti, să fie înregistrate cel puţin 5.000 de semnături în sprijinul acestei iniţiative.

Este  de  văzut  în  ce  măsură  această  iniţiativă  legislativă  va  primi  susţinerea  necesară  pentru  a ajunge  în  Parlament.  O  iniţiativă  legislativă  cu  prevederi  aproape  identice  şi  propusă,  în  mare parte, de aceiaşi membri ai comitetului de iniţiativă a mai fost promovată anterior în 2012 însă aceasta nu a ajuns până în Parlament. Din întregul ansamblu de modificări propuse, precum şi din expunerea de motive a iniţiativei legislative, observăm în mare parte intenţia de a reveni la reglementările  dinainte  de  2011,  prin  readucerea  în  vigoare  a  numeroase  prevederi  favorabile angajaţilor şi defavorabile angajatorilor.

Trecem în continuare pe scurt prin principalele modificări vizate de iniţiativa legislativă.

 • Reintroducerea ideii de contract colectiv de muncă la nivel naţional

Legea Dialogului Social a eliminat în 2011 posibilitatea încheierii unui contract colectiv la nivel naţional.  Iniţiativa  legislativă  care  este în curs de strângere  a  semnăturilor  pentru  a  ajunge  în Parlament   propune   încheierea   unui   contract   colectiv   de   muncă   la   nivel   naţional   pentru

„categorii de drepturi şi activităţi stabilite prin lege specială”.

 • Modificarea contractului individual de muncă

Se prevede de asemenea o procedură detaliată privitoare la modificarea contractului de muncă. Procedura   propusă   presupune   obligaţia   angajatorului   de   a   comunica   în   scris   salariatului propunerea de  modificare,  salariatul  trebuind, la  rândul  său, să o  accepte sau  să  o  respingă  în termen  de  10  de  zile  de  la  luarea  la  cunoştinţă  a  propunerii,  urmând  ca,  în  cazul  acceptului

 

salariatului, actul adiţional să fie încheiat în 15 zile de la luarea la cunoştinţă de către angajator a răspunsului.

 • Salariu şi sporuri

Iniţiativa cetăţenească încearcă să stabilească un cuantum net al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată care să nu fie mai mic de 50% din salariul de bază mediu net la nivel naţional comunicat de Institutul Naţional de Statistică, avut în vedere la fundamentarea bugetului de stat.

Se propune şi o creştere a plăţilor pentru muncă suplimentară, prin cumularea compensării cu timp liber în următoarele 30 de zile cu un spor de 75% la salariu.

 • Clauze specifice

Se introduce un nou tip de clauză specifică, şi anume clauza de obiectiv de performanţă. Dintr-un instrument al angajatorului care este în prezent responsabil pentru stabilirea obiectivelor de performanţă ale angajaţilor, propunerea este ca acestea să devină o clauză contractuală supusă negocierii şi acordului părţilor. Mai mult, se doreşte ca obiectivele de performanţă să devină subiect al negocierii colective.

Propunerea de reglementare merge şi mai departe stipulând că neatingerea obiectivelor de performanţă nu poate constitui motiv de concediere pentru necorespundere profesională, doar îndeplinirea obiectivelor constituind condiţii pentru majorarea salariilor sau promovarea în carieră. În aceste condiţii, pare că propunerea urmareşte să lase fără conţinut o eventuală

„sancţiune” a neîndeplinirii în mod constant de către angajat a obiectivelor sale de performanţă.

Proiectul de modificare are în vedere şi reglementarea clauzei de neconcurenţă ca aplicabilă pe durata   contractului   de   muncă,   cu   plata   unui   spor   salarial   de   25%,   aplicarea   clauzei   de neconcurenţă după încetarea contracutlui de muncă fiind cu caracter excepţional şi cu plata unei indemnizaţii de 50% din salariul pe ultimele 6 luni ca şi în reglementarea actuală.

Se propune o reglementare mai clară şi a obligaţiei de confidenţialitate, care să activeze numai după încetarea contractului de muncă, pentru un termen precizat şi numai cu privire la anumite categorii de informaţii identificate în acest sens.

 • Încetarea contractului de muncă

Iniţiativa legislativă propune eliminarea posibilităţii de încetare a contractului de muncă de către angajator în timpul perioadei de probă fără justificarea măsurii. Acesta va putea înceta contractul de muncă numai dacă angajatul nu corespunde cerinţelor profesionale. În schimb se prevede expres posibilitatea angajatului de a înceta unilateral contractul de muncă oricând pe perioada de probă.

Se prevede dreptul părţilor ca, la încheierea contractului individual de muncă, să negocieze clauze prin care să determine drepturile şi obligaţiile părţilor la încetarea contractului de muncă, inclusiv indemnizaţia la care este îndreptăţit salariatul. La negocierea acestor clauze, părţile pot beneficia de asistenţă juridică de specialitate.

Se propune revenirea la prevederea anterioară conform căreia angajatorul care a dispus concedieri colective nu poate face încadrări pe locurile de muncă ale salariaţilor concediaţi timp de 9 luni de la data concedierii acestora.

 • Contractul individual de muncă pe durată determinată

Conform iniţiativei legislative  se propune revenirea la reglementarea anterioară şi în ce priveşte durata  contractului  individual  de  muncă  pe  durată  determinată  reglementându-se  o  durată  de maximum 24 de luni iar nu de 36 de luni, cum este prevăzut în legislaţia în vigoare. Contractul va fi  considerat  pe  durată  nedeterminată  dacă  se  constată  pe  cale  judecătorească  că,  în  realitate,

 

contractul încheiat pe durată determinată vizează exercitarea unor activităţi cu caracter permanent.

 • Munca prin agent de muncă temporară

Iniţiativa legislativă regândeşte mecanismul contractului prin agent de muncă temporară, care, ca regulă, devine un contract pe durată nedeterminată, iar nu limitat la durata unei misiuni. Pe durata dintre misiuni, salariatului temporar i se acordă o indemnizaţie mai mare sau egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată. Fiecare nouă misiune duce la încheierea unui act adiţional la contractul de muncă temporară. De asemenea, prevederile referitoare la perioada de probă care se poate stabili prin contractul de muncă temporară se abrogă.

 • Telemunca

Iniţiativa legislativă reglementează detaliat conceptul de telemuncă si pe cel corelativ de telesalariat. Astfel, telemunca reprezintă o formă de organizare a muncii, prin intermediul căreia salariaţii, utilizând tehnologiile informatice, îndeplinesc atribuţiile specifice funcţiei în alt loc decât sediul sau domiciliul angajatorului.

Deşi noţiunea de telemuncă este reglementată distinct de cea de muncă la domiciliu, instituţiile se aseamănă din perspectiva drepturilor telesalariatului şi a obligaţiilor angajatorului; în plus faţă de cazul muncii la domiciliu, acesta din urma trebuie să asigure telesalariatului condiţiile tehnice necesare prestării muncii.

 • Sindicatele

În  spiritul  întregii  propuneri  de  act  normativ,  se  are  în  vedere  revenirea  la  interdicţia  de concediere a reprezentanţilor salariaţilor sau a  membrilor din conducerea sindicatelor nu doar pe durata exercitării mandatului, ci şi pe o perioadă de 2 ani de la încetarea acestuia.

 

 

Acest articol nu reprezinta consultanta juridica. Pentru mai multe informatii va rugam sa va adresati office@filipandcompany.com.

Share this

Continuous recruitment


  doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

  Think ahead!


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


   doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

   Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

   Think ahead! Practice at Filip & Company!


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


    doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

    Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

    Legal Assistant


     doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

     Webinars


      doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

      Energy Lawyer


       doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

       Corporate, M&A and Capital markets


        doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

        Competition lawyer


         doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

         Commercial lawyer


          doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

          Continuous recruitment


           doc,docx,pdf,odc file types with 4mb maximum size

           Think ahead! Practice at Filip & Company!


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size


            doc,docx,pdf,odc file types with 6mb maximum size

            Vrei să știi cum îți vom utiliza datele cu caracter personal? Click aici pentru mai multe detalii.

            Webinars